لاله ش قاسۆ نووسه ر و لێکۆڵێنه ري کورد و ئه ندامي پێشووي په که که که ئێستا يه کێکه له دژبه ره سه ره کيه کاني ئۆجالان قسه کان و نووسينه کاني عه بدۆڵا ئۆجالان پێش و پاش له ده ستگيرکردني پێکه وه به راوه رد کردووه و ھه روه ھا دژايه تي له قسه و ھه ڵسووکه وته که ي دا ئۆجالاني خستووته به رباس.

قاسۆ له ماڵپه ڕي خۆيدا به نێويrasterast  بڵاوي کردووته وه که به راوه ردکردني به شێک له قسه کاني ئۆجالان پێش و پاش له ده ستگيرکردني ناکۆکي و دژايه تيه کاني ده خاته ڕوو. له به شي پێشوودا باسي په سن و ستايشه کاني ئۆجالان له ئاتاتورک کرا که دواي ده ستگيرکردني له گرتووخانه بۆ پارێزه ره کاني باسي کردووه. به شي کۆتايي ئه م نووسينه به رده وامي ئه و ناکۆکيانه يه له قسه کاني ئۆجالاندا که پێش و پاشي ده ستگيري له باره ي ئاتاتورکه وه وتوويه:

به ڵگه ي ژماره ۱  (PKK Zindan Direniş Konferansı Konuşmaları, rûpel 63): …

عه بدۆڵا ئۆجالان پێي وايه: به کورتي رێبازي که ماليزم له ئه مپرياليزم مه ترسيدارتره !…

به ڵگه ي ژماره ه۲ (PKK Zindan Direniş Konferansı Konuşmaları sahifa 63, 64):

عه بدۆڵا ئۆجالان ده ڵێت: که ماليزم ديکتاتۆرێکي خوێنمژه . ئه م ديکتاتۆره ھه ندێک نێزيکي فاشيزمه و ته نانه ت له فاشيزميش دوا که ه وتووتره. من نێوي فاشيزمي سه ره تايي لێ ده نێم. له نێو ئه م ديکتاتۆريه دا داب و نه ڕيتي جه لاده کاني عوسماني بووني ھه يه …. ھه روه ک چۆن تێرۆريسمي که ماليزم و عۆسماني ناوه ڕۆکي شۆڕشگێڕانه يان نييه له ھه مان کاتدا ھه ردووکيان له شه ڕه دوو براي خراپي وه ک يه کن….

به ڵگه ي ژمار۳ (PKK Zindan Direniş Konferansı Konuşmaları rûpel, 70):

عه بدۆڵا ئۆجالان ده ڵێت: ئه گه ر مسته فا که مال به م شێوازه يه کسه ر دواکه وتوونه و ديکتاتۆريانه شي بێت به ڵام گه لێک به ناوي تورکي پێک ھێنا. ئه م نه ته وه نه به شێوازي دێمۆکراتيک به ڵکوو به شێوه ي تێرۆر و فاشيزم بوو….

به ڵگه ي ژماره  ۴ (PKK Zindan Direniş Konferansı Konuşmaları rûpel, 71, 72):

عه بدۆڵا ئۆجالان پێي وايه: ئاتاتورک به ڕاستي تێرۆريسته ته نانه ت به زه يي به که ساني نێزيکي خۆشدا نه ھاتووته وه … ئه وه ي له دژي خه ڵک ئه نجامي داوه ھه مووي سته مه …. بنه ڕه تي کۆماري تورکيا له سه ر تێرۆريزمه له ئايديۆلۆژي و سياسه ته که يدا تێرۆريزم بووني ھه يه.

به ڵگه ي ژماره  ۵  (PKK Zindan Direniş Konferansı Konuşmaları rûpel, 125): .

عه بدۆڵا ئۆجالان ده ڵێت: ئاتاتورک دامه زرێنه ر و ليده رێکه که خه ڵکي کوردستاني له ژێرخاک کردووه  و به بتۆن سه ري داپۆشيون….

به  ۶  (PKK 5. Kongresine sunulan Politik Rapor, rûpel 102, 103, 104):

عه بدۆڵا ئۆجالان: ئاتاتورک و سوڵتانه کاني عوسماني سياسه تێکي يه کسانيان به کاربردووه … ئاتاتورک بۆ شاردنه وه ي لايه ني فاشيستي خۆي به رده وام له برايه تي کورد و تورک قسه ي کردووه … له شۆڕشي کوردان دا له سه رده مي عۆسمانيه کان کۆمه ڵکوژي نه بووه به ڵام ئاتاتورک کۆمه ڵکوژي ده کرد. عۆسمانيه کان مافي کوردانيان پێشل نه کردووه به ڵام ئه م کۆمه ڵکوژي کردووه … زۆرێک له نووسه ره کان له باره ي کومه ڵکوژيه کاني ھيتلێره وه پرتووک ده نووسن به ڵام له باره ي کومه ڵکوژيه کان له لايه ن تورکه کانه وه ھيچيان نه کردووه… کومه ڵکوژي کورده کان له کومه ڵکوژي ئه رمه نيه کان گه وره تر بوو. ئاتاتورک به کومه ڵکوژي لاشه يي رژيمه که ي سه پانده سه ر کورده کاندا که نه کرێت بيسه پێني به سه ر ئاژه ڵيشدا. بۆوێنه ئاژه ڵان ده توانن ده ميان بکه نه وه و ده نگ ده رکه ن به ڵام ئه مه بۆ کورده کان قه ده خه بوو. ئاژه ڵه کان ده توانن سه ر له ئاخۆڕيان ده نگ ده رببڕن به ڵام ئاتاتورک ته نانه ت ئه مه شي بۆ کورده کان قه ده خه کردبوو.

به ڵگه ي ژماره  ۷  (PKK 5. Kongresine sunulan Politik Rapor, rûpel 106, 107):

عه بدۆڵا ئۆجالان: ئاتاتورک وه ک مارێک که چزي ھه يه  و ده کوژێت سياسه تێکي ديکه ي له پێش نه گرت….

به ڵگه ي ژماره  ۸(PKK 5. Kongresine sunulan Politik Rapor, rûpel 108): ..

عه بدۆڵا ئۆجالان: به ڕاستيش که ماليزم له موسوليني و ھيتلێر ھه م بردووتيه وه و له شه پۆلي فاشيزمي ساڵان 1920 نموونه يه کي به رچاوه ….

له خواره وه نموونه ي ديکه له قسه کاني ئۆجالان له باره ي ئاتاتورک ھاتووه که له گه ڵ ديدگاکه ي له باره ي ئاتاتورک دواي ده ستگيري به ته واوه تي جياوازه و دژه.

سه رچاوه ي۹ (PKK 5. Kongresine sunulan Politik Rapor, rûpel 109):

له تورکيا رژيمي که ماليزم مرۆڤي تا ئاستي مه يموون دابه زاندوو….

سه رچاوه ي ۱۰ (PKK 5. Kongresine sunulan Politik Rapor, rûpel 111):

کۆماري تورکيا که مرۆڤي کردووه به مه يموون و ته نانه ت بێ ئه وه ي که مافيشي بدات ده يکوژێت و ده يبڕێت….له تورکيا دروشم ئه مه يه يا پێويسته وه ک مروڤ و يا وه ک مه يموون بژيت و شتي ديکه نه ماوه ….

سه رچاوه ي ۱۱ (PKK 5. Kongresine sunulan Politik Rapor, rûpel 116): …

ئاتاتورک له سه رده مي خۆيدا خه ريک بوو له ناو بچێت. به ئه نگليسي ده وت له گه ڵ بولشه ڤيکه کاندا شه ڕ ده که م و به سۆڤيه تيشي ده گووت له گه ڵ ئه مپرياليزمدا ده جه نگم و له ماوه ي 20 ساڵ بوو به فاشيستێک که له موسوليني و ھيتلێر مه ترسيدارتربووو….

سه رچاوه ي ۱۲ (PKK 5. Kongresine sunulan Politik Rapor, rûpel 117):

چوونکه له تورکيا ھێشتا کاپيتاليزم باش په ره ي نه سه ندووه چيني بورژواي پێشکه ووتوو بووني نيه . له لاي ئه وان ده ره به گه به ھێز و ده وڵه مه نده کان ھه ن. ئاتاتورک له ھه ردووکيانه ….

سه رچاوه ۱۳ (Kurdistan da Zorun Rolu, rûpel 166,167): …

دواي ئه وه ي که که ماليزم له ئانادۆلي پێشوازي له به رگري گه ل کرد له ناوه ڕۆکه که ي دوور که وته وه و له سه ر بنه ماي کۆمپرادۆر تورکه ده ربه گه بازرگان و ورده بورژواکان شۆڕشي کرد….

سه رچاوه ي ۱۴ (Kurdistan da Zorun Rolu, rûpel 168): …

60 ساڵه که که ماليزم باسي پشکه وتن و شۆڕش ده کات. به زانابوون کرێکاره کان و گونديه کاني به ردا له يه ک و له وه خراپترئه مه ي به نێوي چيني کرێکار و سوسياليزمه وه کرد….

سه رچاوه ۱۵ (Kurdistan da Zorun Rolu, rûpel 169): …

ئيشي که ماليزم به س ئه مه نه بوو که بزووتنه وه ي کرێکاران و گونديان سه رکوت بکات. کاتێک گه وره بوو ده ستي ده گه يي ھه رکوێ خڵپاني خوێني ده کرد و ده سه ڵاتي خۆي داده نا… که ماليزم به رھه مي يه کێتي چه کداران و کوێخاکان بوو و بورژواکان. که ماليزم ديکتاتۆريان و ئه وانيش دوژمني کرێکار و گونديانن.

سه رچاوه ۱۶ (Kurdistan da Zorun Rolu, rûpel 171): …

به کورتي که ماليزم له دژي خه ڵکه و سته مکاره و نه ژادپه ره ستێکي کۆمه ڵکوژکه ره و داگيرکه ره … که ماليزم به کرێگيراوي بۆ ئه مپرياليزم خۆي تا ئاستي سه گێک دابه زاند….

سه رچاوه ۱۷ (Kurdistan da Zorun Rolu, rûpel 182):

ديکتاتوري که ماليزم دواکه وتني سياسيه و له سه ر بنه ماي که ڵکوه رگرتني نابه جێ له ده ستڕه نجي کرێکارانه . خه ڵک تاڵان ده کات. ئه مه جۆرێکه له پێش نمايشي فاشيزم.

سه رچاوه ۱۸ (Kurdistan da Zorun Rolu, rûpel 207): …

کوده تاچيه سه ربازيه کان زۆر لاسايي ئاتاتورکيان ده که ن. ھه موو تايبه تمه نديه کان پوست که ماليزم له که سايه تي که نعان ئه وره ندا ده بينرا. واته نه ژادپره ست و داگيرکه ر و فاشيست. به خوێندنه وه ي فرانساي دواي ناپلئون و ئه ڵماني دواي بيسمارک ده توانرێت باشتر له بابه ته بگه ين. ئاتاتورک شانسي بوو له وکاته کاپيتاليزم له کۆمه ڵگاي تورکيا پێش نه که وتبوو.

نووسه ر: لاله ش قاسۆ

سه رچاوه :  Rasterast

وه رگێڕ: که ژاڵ ميرمحه مه دزاده

نووسه‌ر و لێکۆڵه‌ري کورد: عه‌بدۆڵا ئۆجالان خه‌ڵک خه‌ڵه‌تێنه‌ره (به‌شي سێيه‌م)

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی